Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 76631419.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOBESTRIJDING

 Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Biobestrijding deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna  Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.biobestrijding.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Biobestrijding worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Biobestrijding ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Biobestrijding zijn vrijblijvend en Biobestrijding behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Biobestrijding. Biobestrijding is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Biobestrijding dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Al onze levende organismen kunnen niet retour worden gezonden. Door deze producten te bestellen verklaart u deze ook met zekerheid af te nemen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen op de website voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, voorafgaand aan de levering van producten en/of diensten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze (n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Biobestrijding.

3.4 In geval van betaling achteraf zal er bij overschrijding van de betalingstermijn 1% vertragingsrente per maand worden geheven vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van creditering op de bankrekening van Biobestrijding. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Biobestrijding bent u een bedrag van negentien euro en vijftig eurocent (€ 19,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Biobestrijding haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien procent (15 %) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Biobestrijding om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Biobestrijding gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Biobestrijding, mits deze producten of diensten nog niet geleverd zijn.

3.7 Ons BTW nummer is NL860712977B01

Artikel 4. Levering

4.1 Biobestrijding behoudt zich het recht voor om leveringstermijnen aan te passen wanneer zij dit door de weersomstandigheden noodzakelijk acht. Eventuele hieruit voortvloeiende schade zal nimmer op Biobestrijding verhaald kunnen worden.

4.2 De door Biobestrijding opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Biobestrijding verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat  reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle Intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Biobestrijding geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Biobestrijding garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1.1 U dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoordt, zoals (maar niet beperkt tot):

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen
  • of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

7.1.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten van de door Biobestrijding geleverde zaken geconstateerd, dan dient u dit voor 12 uur van de volgende dag en met bevestiging via mail of per aangetekend schrijven uiterlijk 48 uur na ontvangst van de producten aan Biobestrijding te melden.

7.1.3. Niet-zichtbare gebreken of tekorten dient u binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering van de zaken, schriftelijk te melden aan Biobestrijding.

7.1.4. Klachten mbt facturatie dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangstdatum van de factuur.

7.1.5. De in dit artikel opgenomen termijnen dient u in acht te nemen op straffe van verval van het eventueel aan hem toekomende vorderingsrecht.

7.1.6. Indien ingevolge de vorige leden tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst u gebrekkige zaken te retourneren, dan kan dit alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Biobestrijding.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden en tijdig heeft gereclameerd, heeft Biobestrijding de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Alle producten die wij leveren zijn deugdelijk en in goede staat. De wettelijke bedenktijd voor de gekochte producten is 14 dagen ingaande vanaf de dag van ontvangst. Indien u een product wilt retour sturen dan zijn de kosten voor uw rekening. Voorts moet het te retourneren product in volledige nieuw staat zijn en niet gebruikt zijn, anders zullen wij het product niet retour nemen. Het verzoek om voorafgaande aan het retour sturen contact met ons op te nemen. Hiervan zijn de levende biologische bestrijdingsmiddelen (zoals roofmijten, aaltjes, sluipwespen etc.) uitgezonderd. Deze kunnen na levering niet meer retour  worden gezonden. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op consumenten (particuliere klanten). Bent u een zakelijke klant (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel), dan kunt u zich niet beroepen op het herroepingsrecht.

7.4 Biobestrijding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot of naar aanleiding van de door haar aangeboden en/of geleverde producten. Het gebruik van de door Biobestrijding aangeboden en/of geleverde producten gebeurt altijd op eigen risico. Elk geval van vermeende schade of vervolgschade met betrekking tot of naar aanleiding van de door Biobestrijding aangeboden en/of geleverde producten wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Biobestrijding, dan wel tussen Biobestrijding en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Biobestrijding, is Biobestrijding niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Biobestrijding.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Biobestrijding in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Biobestrijding gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Biobestrijding kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Biobestrijding schriftelijk opgave doet van een adres, is Biobestrijding gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Biobestrijding schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Biobestrijding gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Biobestrijding deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere overeenkomst met Biobestrijding in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Biobestrijding vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Biobestrijding is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Winkelwagen0
De winkelwagen is leeg
Verder winkelen
0